Artikel 1

Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen van de statuten en reglementen en zich daaraan te onderwerpen.

Artikel 2

Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden. Zij betalen echter geen contributie.

Artikel 3

 1. De contributie wordt conform artikel 9 der statuten door de algemene vergadering bepaald. De volgende categorieën worden hierbij onderscheiden: leden, die op 1 januari van een verenigingsjaar:
  • wel de leeftijd van 6 jaar maar de leeftijd van 9 jaar nog niet hebben bereikt, nader aan te duiden als welpen;
  • de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, nader aan te duiden als aspiranten;
  • de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, nader aan te duiden als junioren;
  • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en deel uitmaken van de wedstrijdafdeling, nader aan te duiden als wedstrijdspelers;
  • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en deel uitmaken van een andere afdeling dan bedoeld onder d, nader aan te duiden als recreanten.
 1. De halfjaarlijkse contributie dient voor 1 maart en voor 1 september voldaan te zijn op een door de penningmeester aan te wijzen bank- of girorekening, bij voorkeur via automatische incasso.
 2. Bij aanmelding gedurende enig half jaar, is men tijdsevenredig (club- en bonds)contributie verschuldigd over dit halfjaar.

Artikel 4

Als een lid de contributie, met in acht name van de artikelen 3.2. en 3.3, niet tijdig heeft voldaan wordt dat lid op vervaldatum voor de eerste maal door de ledenadministratie aangemaand tot betaling van deze schuld. Bij niet betaling of niet verantwoording op deze aanmaning binnen een maand wordt het lid het recht op spelen ontzegd en zal een tweede aanmaning worden verstuurd door de ledenadministratie. Bij niet betaling of niet verantwoording op deze twee aanmaning binnen een maand kan het lidmaatschap opgezegd worden namens de vereniging, conform artikel 10 van de statuten en zal een incassobureau worden ingeschakeld voor het incasseren van de achterstallige bedragen.

Artikel 5

Behalve de contributie zijn de leden aan de vereniging het bedrag verschuldigd dat de vereniging per lid moet betalen aan de bond en/of het district van de bond. Het bestuur kan categorieën van leden van deze bijdrage uitsluiten. De bondscontributie van het (deel van het) kalenderjaar wordt bij de contributie over het eerste halfjaar dan wel bij aanmelding geheel geïncasseerd.

Artikel 6

Indien een lid langer dan 6 maanden geblesseerd is, is het mogelijk schriftelijk restitutie van de clubcontributie aan te vragen. De clubcontributie dient in eerste instantie wel doorbetaald te worden. Na goedkeuring van bestuur wordt het overeengekomen bedrag teruggestort door de penningmeester. Deze regel is ook van kracht tijdens zwangerschap van vrouwelijke leden en is dan gemaximeerd op een halfjaar clubcontributie.

Artikel 7

 1. Het bestuur kan vaste commissies in het leven roepen. Bijvoorbeeld:
  • Recreantencommissie
  • Jeugdcommissie
  • Wedstrijdcommissie
  • Redactie- c.q. communicatiecommissie
 2. Alle vaste commissies behalve de redactiecommissie dienen onder voorzitterschap van een lid van het bestuur te staan.
 3. Door het bestuur ontvangen mededelingen, vragen en opmerkingen met betrekking tot commissieaangelegenheden worden met een schriftelijk advies van het bestuur teruggelegd bij de desbetreffende commissie. Tijdens de volgende bestuursvergadering deelt de commissie de definitieve beslissing mee.
 4. De (vaste) commissies zijn gehouden in de uitoefening van hun taak die werkzaamheden te verrichten, welke hen door het bestuur worden opgedragen. Zij zijn volledige verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De commissie is ten aanzien van de uitvoering van de jaarlijkse beleidsplannen binnen het geaccordeerde budget zelfstandig beslissingsbevoegd mits alle bestuursbesluiten, begrotingen, reglementen enz. in acht worden genomen. Als een beslissing binnen de commissie mogelijk strijdig is met het algemeen clubbelang, dient de commissie hierover schriftelijk advies te vragen bij het bestuur.
 5. Behoudens het voorzitterschap worden de functies in de commissies onderling verdeeld. In overleg met de secretaris van de vereniging voert de commissiesecretaris de correspondentie betreffende de werkzaamheden der commissie.
 6. Het bestuur heeft tevens de bevoegdheid voor speciale gelegenheden commissies ad hoc in te stellen.

Artikel 8

De voorzitter, of diens plaatsvervanger, heeft tijdens vergaderingen het recht iemand het woord te geven of te ontnemen. De voorzitter heeft het recht degene, die zich hiertegen verzet of wanorde veroorzaakt, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

Artikel 9

 1. De secretaris voert alle correspondentie en ondertekent alle van de vereniging uitgaande stukken, behalve de correspondentie, welke door de commissiesecretarissen wordt behandeld.
 2. De secretaris zorgt voor het opmaken van het jaarverslag, dat door het bestuur op de jaarvergadering wordt ingediend.
 3. De secretaris is tevens belast met de zorg voor het archief en met alles wat geacht kan worden tot het secretariaat te behoren, zijnde het bestuur verplicht alle tot de vereniging behorende bescheiden gedurende een periode van tien jaar te behouden.

Artikel 10

 1. De penningmeester is belast met de geldelijke administratie der vereniging, het innen, bewaren en beleggen der gelden, volgens voorschrift van het bestuur.
 2. De penningmeester is alleen bevoegd uitgaven te doen, welke het gevolg zijn van de toepassing der statuten en het huishoudelijk reglement, of de uitvoering van besluiten der algemene vergadering dan wel van het bestuur.
 3. De penningmeester zorgt voor het opmaken van het financieel jaarverslag, dat door het bestuur op de jaarvergadering wordt ingediend.
 4. De penningmeester stelt de door de algemene vergadering benoemde kascommissie tijdig in de gelegenheid om rekening en verantwoording over het afgelopen jaar te onderzoeken en daaromtrent aan het bestuur schriftelijk verslag uit te brengen.

Artikel 11

Bij een opgave voor een competitie zal door de wedstrijdcoördinator worden aangegeven dat de teams van Blue Sky bij voorkeur niet op zondag spelen waardoor de competitieleider zijn best zal doen voor een zo gunstig mogelijke indeling.

Artikel 12

De leiding van elk team, dat de vereniging in wedstrijdverband vertegenwoordigt, berust bij de aanvoerder of trainer. De aanvoerder heeft het recht hinderlijke of onsportieve spelers gedurende de wedstrijd van verdere deelneming uit te sluiten. De trainer stelt de jeugd teams samen.

Artikel 13

De spelers, die aangewezen zijn de vereniging op een wedstrijd te vertegenwoordigen en dit moedwillig nalaten, kunnen ingevolge artikel 7 van de statuten door het bestuur worden gestraft, zulks op voorstel van de desbetreffende commissie.

Artikel 14

Zij, die eigendommen van de vereniging verwaarlozen of vernielen, worden hiervoor aansprakelijk gesteld. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten moeten door hen uit eigen middelen worden betaald.

Artikel 15

Een door de Nederlandse Badminton Bond opgelegde boete ontstaan door verwijtbaar handelen c.q. nalaten van handelingen van één of meer leden, zal behoudens een andere beslissing door het bestuur, worden verhaald op het desbetreffende lid respectievelijk leden.

Artikel 16

De vereniging is verplicht zich voor haar secretaris te abonneren op de officiële organen van de Nederlandse Badminton Bond.

Artikel 17

De kleuren van de vereniging zijn blauw -wit -zwart. Er wordt naar gestreefd om deze clubkleuren in de wedstrijdkleding zoveel mogelijk tot uiting te laten komen. Afwijkende kleuren in verband met sponsorvoorkeur(en) behoren tot de mogelijkheden.

Artikel 18

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Algemene Leden Vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van BC Blue Sky

September 2018

De secretaris,                                                                             De voorzitter,

AWP Looren                                                                               F de Ridder