U i t n o d i g i n g

Het bestuur van badmintonvereniging BC Blue Sky nodigt u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DINSDAG 18 SEPTEMBER

Tijd : 20.00 uur

Plaats: Kleine zaal in de Waard, Meidoornstraat 7 te Bergambacht

AGENDA:

1 Opening door de voorzitter

2 Mededelingen

3 Jaarverslag secretaris

4 Jaarverslag recreantencommissie

5 Jaarverslag jeugdcommissie

6 Jaarverslag penningmeester

7 Verslag kascommissie /  Verkiezing kascommissie 2019

8 Begroting 2018-2019

9 Contributie 2018-2019

10 Jaarplanning2018-2019/ activiteitenplan 2018-2019

11 Gedragsregels/VOG aanvraag

12 Bestuursverkiezing: dhr. K de Langen en mw. M van Vliet.  (Tegen-) kandidaten kunnen zich vanaf heden tot aan het begin van de vergadering melden bij het secretariaat. Zie ook rooster van aftreden.

Rooster van aftreden bestuur BC Blue Sky

13 Samenstelling van een lijst van allen die ons wil helpen: Staat u nog niet op deze lijst van vrijwilligers maar wilt u wel helpen, dan kunt u zich vanaf heden opgeven bij het secretariaat.

14 Rondvraag

15 Sluiting

Wij rekenen op uw komst

Voorzitter: Freddy de Ridder, Kerksingel 39, 2861 AG, Bergambacht
Penningmeester: Philip Treurniet, Wielewaal 14, 2861 WN, Bergambacht
Secretaris: Arie Looren, Henry Dunantstraat 23, 2861 VD, Bergambacht, 06-12664061

www.bcbluesky.nl, info@bcbluesky.nl
Rekeningnummer: NL16 RABO 0307 3556 16